به من نگو 
اونا پشت سر من چى گفتن !

به من بگو
چرا اینقدر پیش تو راحت بودن
که درباره من حرف بزنن؟!