🌸 باید غرض خدا از هر امتحان را درک کرد.
هریک از دشواری های زندگی
رشدی را می خواهند تا به آن نرسیم
رهایمان نمی کنند.
📚استاد پناهیان