از گوش دادن به سخنان دشمنانتان غافل نباشید،
👈🏿 آنها اشتباهات شما را به خوبی بیان می کنند.


#ویلیام_شکسپیر