اگر بدون هدف از خواب بیدار شدى، برگرد برو بخواب .

If you woke up without a goal, go  back to sleep.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham