🔮 این افراد خوشحال نیستند که شاکر هستند 
بلکه افراد شاکر هستند که خوشحالند.

It is not happy people who are thankful.
It is thankful people who are happy.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham